Dokumenta

Državljani Srbije u Crnu Goru mogu ući i sa važećom ličnom kartom.

-

-

-

Trošak

-

-

-

-

Trajanje

-

-

-

-

Adresa

Užička 1, Beograd; Tel.: 011-266-85-73;

tel/fax: 011-266-89-75; radno vreme: pon-pet 9h-16h;

e-mail: ambasadacg@gmail.com

Sajt MSP-a Crne Gore: www.mip.gov.me

-

-

-

Produženje

-

-

-

-

Napomena

Putovanje maloletnih lica u Republiku Crnu Goru:

Oblast prelaženja državne granice sa Republikom Crnom Gorom još uvek nije uređena propisima koji bi striktno ukazivali na neophodnu putnu dokumentaciju za putovanje u Republiku Crnu Goru.

Dosadašnja praksa nalaže da su punoletni državljani Republike Srbije u obavezi da poseduju kod sebe važeću ličnu kartu ili važeći pasoš Republike Srbije, odnosno Republike Crne Gore.

Za maloletna lica, ako putuju sa roditeljima, potrebno je da poseduju dokument koji će ukazivati na njihov identitet. Za decu školskog uzrasta potreban je važeći dokument sa fotografijom (đačka knjižica, pasoš, lična karta...).

Za mlađa maloletna lica (deca predškolskog uzrasta) potreban je izvod iz matične knjige rođenih i zdravstvena knjižica. Ukoliko deca putuju sa jednim roditeljem ili bez pratnje roditelja potrebna je i pisana saglasnost drugog, odnosno oba roditelja.

Ovakva praksa primenjivaće se do donošenja propisa koji će regulisati pitanje uzajamnog putovanja državljana Republike Srbije i Republike Crne Gore.

-

-

-