Dubinska oštrina
(engl. depth of field) predstavlja udaljenost između najbliže i najdalje tačke koja na fotografiji izgleda oštro.

Sve ono što se nalazi izvan polja dubinske oštrine (ispred najbliže oštre tačke ili iza najdalje oštre tačke) podleže određenom stepenu zamućenja. Što se objekat nalazi dalje od polja dubinske oštrine, to će on na fotografiji biti mutniji.

Dubinska oštrina zavisi od međusobne udaljenosti objekata na fotografiji, fokusa i otvora blende.

dubinska ostrina

Slika: Prvi plan je zamućen (ograda), srednji plan je oštar (ptica), dok je zadnji plan takođe zamućen. Polje dubinske oštrine je veoma kratko, taman dovoljno da obuhvati pticu, ali ne i ono što se nalazi ispred ili iza nje. Fotografija je snimljena poluprofesionalnim fotoaparatom Fuji Finepix S6500 fd.


Čemu služi dubinska oštrina?

Zamislite da se nalazite na bazaru prepunom sveta i šarenih predmeta, i želite da slikate neku osobu. Velika šansa je da će se lice te osobe neminovno utopiti u šaroliku pozadinu. Međutim, vi želite da na njemu bude akcenat, da izdvojite lice iz pozadine. To ćete najbolje postići ako na fotografiji lice bude savršeno oštro, a pozadina zamućena.

Ili, recimo, želite da slikate neku građevinu, ali se ispred nje nalaze neki kontejneri, parkirani automobili ili nešto slično što ne želite na fotografiji. U tom slučaju želite da građevina (koja se nalazi u drugom planu) bude oštra, a kola i kontejneri (koji su u prvom planu) budu zamućeni.

Ukoliko fotografišete niz predmeta koji se nalaze na različitim udaljenostima od vas, dubinska oštrina vam omogućava da izdvojite neke od njih. Oni predmeti koji se nalaze u polju dubinske oštrine biće oštri, dok će ostali biti zamućeni.

dubinska oštrina

Slika: Prvi plan (ograda) je zamućen, dok je sve iza njega oštro.


Kakav je fotoaparat potreban za dubinsku oštrinu?

Kompaktni digitalni fotoaparati veoma se slabo snalaze sa dubinskom oštrinom. Poluprofesionalni aparati mogu da daju veoma dobre rezultate, a profesionalni su najbolji za igranje sa dubinskom oštrinom.

Za više informacija o vrstama fotoaparata, pogledajte članak Vrste digitalnih fotoaparata.


Kolika dubinska oštrina nam je potrebna?

Malo polje dubinske oštrine znači da je oštar samo mali deo onoga što aparat vidi. Ovo nam je potrebno kada želimo da izdvojimo jedan predmet iz niza međusobno malo udaljenih predmeta.

Veliko polje dubinske oštrine znači da je oštro gotovo sve što aparat vidi. Ovo koristimo kada slikamo pejzaže, čiji su delovi međusobno jako udaljeni, a želimo da sve bude oštro - i drveće nedaleko od nas, i planina daleko na horizontu.


Kako se postiže dubinska oštrina?

Kada kažemo da je nešto u fokusu, to znači da će to nešto biti oštro na fotografiji. Na digitalnim fotoaparatima, fokus vidimo u obliku jednog ili više pravougaonika koji nam na ekranu pokazuju šta će biti oštro. Obično fokusiramo tako što dugme za fotografisanje pritisnemo do pola, sačekamo da se pojavi pravougaonik (ili pravougaonici) koji označavaju šta je u fokusu, a zatim dugme pritisnemo do kraja.

Radi pojednostavljivanja, možemo reći da se polje dubinske oštrine prostire 1/3 ispred i 2/3 iza objekta koji se nalazi u fokusu.

dubinska ostrina

Slika: Ljudi u pozadini su mutni, ali bilo bi dobro da su još mutniji, da se stapaju u jednu mutnu pozadinu portreta u prvom planu. Međutim, ova fotografija snimljena je kompaktnim fotoaparatom, koji se slabo snalazi sa dubinskom oštrinom. Može da je izvuče u izvesnoj meri, ali ne očekujte previše.


Dubinska oštrina zavisi od tri stvari:

1) međusobna udaljenost objekata
2) žižna daljina objektiva (= zum)
3) otvor blende

Što je drugi objekat bliže fokusiranom objektu, veća je šansa da će se nalaziti u polju dubinske oštrine, te da će i on biti oštar.

Što je zum veći, polje dubinske oštrine je kraće. Recimo, u pomenutom primeru fotografisanja osobe na bazaru, ukoliko jako zumiramo tu osobu i ukoliko je ona u fokusu, sve ono ispred i iza nje će biti zamućeno.

Što je blenda otvorenija (manji f-broj), polje dubinske oštrine je kraće.

Ako želimo kratko polje dubinske oštrine (izdvajamo jedan objekat, a sve ispred i iza njega je mutno) treba da:

1) što više otvorimo blendu,
2) što jače zumiramo taj objekat,
3) pazimo da neposredno ispred ili iza objekta koji želimo da izdvojimo (dakle na maloj udaljenosti od njega) nema drugih objekata.

Tačka 3) ne zavisi toliko od onoga koji fotografiše, ali tačke 1) i 2) mogu se postići otvaranjem blende i zumiranjem objekta koji želimo da izdvojimo.

Ako želimo dugačko polje dubinske oštrine (na fotografiji je sve oštro - prvi, drugi i treći plan)) treba da:

1) što više zatvorimo blendu (što manji f-broj)
2) koristimo što manji zum.

dubniska ostrina

Slika: Grana u prvom planu je zamućena, dok su jabuke i trava u fokusu. Tako smo granu, koja nam se nalazi mnogo bliže, učinili sporednom na fotografiji.

Ukoliko vam je potrebno da se podsetite osnovnih pojmova koji se pominju u ovom tekstu, pogledajte članak pod nazivom Blenda, zatvarač, ekspozicija, ISO.

Ukoliko ste shvatili pomenute pojmove, kao i pojam dubinska oštrina, pogledajte tekst u kome se sve ovo konačno sklapa u jednu logičku celinu: Kompenzacija ekspozicije