Dokumenta

Državljanima Srbije potrebna je viza za Alžir, koja se može pribaviti u Ambasadi Republike Alžir u Beogradu.

Za turističku vizu potrebno je da se prilože sledeća dokumenta

- potvrda o smeštaju overena u opštini na čijoj će teritoriji lice boraviti u Alžiru ili potvrda turističke agencije u kojoj se navodi priroda i destinacija putovanja kao i potvrda o pokrivanju troškova tokom boravka u Alžiru
- dva formulara koja je podnosilac zahteva valjano popunio i potpisao - www.ambalgserbia.rs/wp-content/uploads/2015/09/visa_application.pdf
- dve skorašnje fotografije za lična dokumenta
- pasoš koji je važeći jos najmanje šest meseci i jedna fotokopija pasoša

Državljani Hrvatske mogu aplicirati za alžirsku vizu u Veleposlanstvu Republike Alžir u Zagrebu.

1. Dokumentacija potrebna za sve vrste viza :
· Obrazac zahtjeva za vizu, kompjuterski ispunjen u dva primjerka ;
· Putovnica (i preslika putovnice) koja vrijedi više od šest (06) mjeseci nakon datuma predaje zahtjeva za vizu ;
· (02) Dvije novije i istovjetne fotografije formata 3,5 x 4,5 ;
· Potvrda o prebivalištu za strance koji žive u Hrvatskoj ;
· Putno osiguranje (original i preslika) koje pokriva nesreće i repatrijaciju.

2. Ovisno o vrsti vize, priložiti sljedeću dokumentaciju :

Službena viza, viza iz kurtoazije :
· Službena ili posebna putovnica, ili obična vrijedeća putovnica ;
· Diplomatska nota.

Novinarska viza :
· Poseban obrazac zahtjeva za novinarsku vizu, u tri (03) primjerka, pravilno ispunjen i potpisan ;
· Dopis (pismo) od medija poslodavca ;
· Preslika press iskaznice ;
· Eventualno pozivno pismo alžirskog partnera.

Obiteljska viza :
· Dokument koji dokazuje srodstvo podnositelja zahtjeva za vizu s osobom ili obitelji kod koje bi isti trebao biti smješten.

Poslovna viza :
· Zahtjev za vizu (original) od lokalne tvrtke u kojem se precizira svrha putovanja u Alžir ;
· Pozivno pismo (original) ili potvrda od alžirskog partnera ili ustanove pozivatelja ; (pozivno pismo mora biti naslovljeno na tražitelja/e vize ili tvrtku s popisom pozvanih osoba, s jasno navedenim ciljem putovanja/posjete i funkcijom tražitelja vize te preciziranim zatraženim periodom boravka u Alžiru)
· Preslika povratne avionske karte.

Turistička viza :
· Potvrda o osiguranom smještaju ovjerena u općini ili policiji u Alžiru;
· Ili potvrda putničke agencije, ako se radi o grupnom putovanju
· Ili potvrđena rezervacija hotelskog smještaja ;
· Preslika povratne avionske karte.

Viza za studij :

· Potvrda o upisu u javnu ili privatnu obrazovnu ustanovu odobrenom od države.

Radna viza :
· Privremena radna dozvola izdana od nadležnih službi zaduženih za zapošljavanje ;
· Potvrda izdana od istih službi kojom se poslodavac obvezuje da će preuzeti odgovornost za repatrijaciju radnika odmah nakon završetka radnog odnosa.

Viza za privremeni rad :
· Preslika ugovora o radu čije trajanje ne smije biti duže od tri mjeseca ;
· Privremena radna dozvola izdana od nadležnih službi ;
· Viza za privremeni rad može se izdati i strancu koji je sklopio ugovor o pružanju usluga ili podrške.

Kulturalna viza :
· Preslika pozivnice za sve vrste seminara ili kulturna, znanstvena ili sportska događanja ;
· Potvrda o osiguranim sredstvima za uzdržavanje tijekom boravka u Alžiru.

Tranzitna viza :
· Putovnica koja vrijedi više od 6 mjeseci i u skladu je s rokom valjanosti vize za zemlju krajnjeg odredišta ;
· Potvrda o osiguranim sredstvima za uzdržavanje tijekom tranzita.

Državljanima Bosne i Hercegovine potrebna je viza za putovanje u Narodnu Demokratsku Republiku Alžir.

Za izdavanje viza za Alžir za građane BiH nadležna je ambasada Alžira u Rimu.

Ukoliko vam je zgodnije, možete prvo kontaktirati alžirske ambasade u Beogradu ili Zagrebu (pogledati stranice za Srbiju i Hrvatsku) i zamoliti da aplicirate tamo.

Državljani Crne Gore moraju posjedovati vizu na sve vrste putnih isprava.

Za izdavanje vize nadležna je Ambasada Alžira u Beogradu: www.ambalgserbia.rs/

uverenje o zaposlenju ili studiranju,
- pozivno pismo,
- kupljena avionska karta, ne mora iz Beograda
- dve fotografije,
- popunjen formular koji možete preuzeti sa sledeće adrese: www.ambalgserbia.rs/documents/download/visa_application.pdf

Trošak

Uplaćuje se taksa na račun Ambasade Alžira. Iznos proveriti u ambasadi pre uplaćivanja.

· Vize se plaćaju u gotovini sukladno pravilima veleposlanstva ;

· Cijena svih vrsta viza je 465 kuna i plaća se prilikom predaje zahtjeva za vize.

Ova cijena vize vrijedi samo za nositelje hrvatskih putovnica, za nositelje stranih putovnica molimo informirajte se u našoj konzularnoj službi.

-

30 eur

Trajanje

30 dana

-

-

30 dana

Adresa

Ambasada Alžira,
Maglajska 26b, Beograd,
Telefon +381 (0)11 367-12-11/ 367-12-13,
Radno vreme ponedeljak-petak 9-15h,
www.ambalgserbia.rs/

Veleposlanstvo Alžirske Narodne Demokratske Republike
Adresa: Babonićeva 94, 10000 Zagreb

Tel: 00385 1 3780 333

Fax: 00385 1 3780 344

www.ambalgzagreb.com


Služba za vize Veleposlanstva Alžira u Zagrebu otvorena je :

· Ponedjeljkom i utorkom : od 9 do 12 sati za predaju zahtjeva prema dogovorenom terminu;


· Od ponedjeljka do petka : od 14 do 16 sati za preuzimanje viza prema dogovorenom terminu.

Via Bartolomeo Eustachio, 12 00161 Rome
Italy

Tel:+ (390 6) 442 025 33, + (390 6) 442 025 46
Konzulat: + (390 6) 808 41 41

https://www.algerianembassy.it/it/benvenuto/

Ambasada Alžira,
Maglajska 26b, Beograd,
Telefon +381 (0)11 367-12-11/ 367-12-13,
Radno vreme ponedeljak-petak 9-15h,
www.ambalgserbia.rs/

Produženje

ne

-

-

-

Napomena

Odobrenje za vizu se čeka oko mesec dana. Procedura je drugačija za poslovne vize, ili vize za posetu rodbini.

Podnosilac zahteva koji je strani državljanin sa boravkom u Srbiji, u Crnoj Gori ili u Bosni Hercegovini uz zahtev podnosi i boravišnu legitimaciju i njenu fotokopiju.

· Nepotpuni zahtjevi se ne prihvaćaju ;

· Sastavni dijelovi zahtjeva moraju biti dostavljeni u izvornoj verziji (original) ;

· Rok za izdavanje vize je 21 dan od datuma predaje zahtjeva ;

· Zahtjev za vizu predaje podnositelj osobno ;

· Preuzeti vizu može podnositelj ili druga osoba uz punomoć ovjerenu kod javnog bilježnika.

SAVJET ZA PUTOVANJE: Zbog aktualne situacije u Alžiru i mogućnosti terorističkih napada savjetujemo otkazivanje svih putovanja na jug Alžira (južno od 30. paralele), kao i u područja u blizini granice s Malijem, Nigerom, Mauritanijom i Libijom (odnosi se na wilaye-županije Illizi, Tamanrasset, Djanet i Tindouf).

Ne preporučuje se odlazak u wilaye-županije Tizi-Ouzou, Boumerdes, Bouira, Jijel, Bejaïa, Blida i Medea, kao i sva gorska područja.

Potreban je povećan oprez u seoskim područjima i u periferijama većih gradova.

Veleposlanstvo preporučuje da prije puta u Alžir iz sigurnosnih razloga građani obavijeste e-mailom hrvatsko veleposlanstvo u Alžiru (croemb.algeria@mvep.hr) s osnovnim podacima o sebi i putovanju.

Savjet za putovanje: Prilikom ulaska u zemlju obavezno je promijeniti 150 eura u alžirske dinare. Za veću količnu promjenjenog novca potrebno je imati potvrdu o zamjeni. Prilikom izlaska iz zemlje u slučaju posjedovanja preostalog alžirskog novca, dinare možete promjeniti na granici.

Sigirnosni uslovi: Ministarstvo vanjskih poslova BiH, cijeneći sigurnosne i opće prilike, u cilju sigurnosti naših građana, preporučuje svim građanima Bosne i Hercegovine da izbjegavaju putovanje.
U koliko dođe do promjena sigurnosnih prilika Ministarstvo vanjskih poslova će blagovremeno, na odgovarajući način, obavijestiti građane BiH.

Sanitarni uslovi: Na nezavidnom nivou. Bilo je čak slučajeva epidemije kuge i kolere. Bolnice na evopskom nivou su u gradu Alžiru : Vojna bolnica Ain Nadja i Policijska bolnica /DGSN/. U apotekama se mogu naći uobičejni lijekovi.

Na odobrenje zahtjeva za vizu čeka se oko 30 dana.

Prilikom ulaska u zemlju obavezno je promijeniti 150 eura u alžirske dinare. Za veću količnu promjenjenog novca potrebno je imati potvrdu o zamjeni. Prilikom izlaska iz zemlje u slučaju posjedovanja preostalog alžirskog novca, dinare možete promjeniti na granici.

Pogledajte istoriju popravki

Molimo vas da vodite računa o gramatici i koristite dijakritike (š umesto sh i sl.)

Datum unosa: 16. 1. 2019
Dokumenta: Državljanima Srbije potrebna je viza za Alžir, koja se može pribaviti u Ambasadi Republike Alžir u Beogradu. - uverenje o zaposlenju ili studiranju, - pozivno pismo, - kupljena avionska karta, ne mora iz Beograda - dve fotografije, - popunjen formular koji možete preuzeti sa sledeće adrese: http://www.ambalgserbia.rs/documents/download/visa_application.pdf
Trošak: 3700 RSD (novac se predaje prilikom podnošenja dokumanata)
Napomena: Odobrenje za vizu se čeka oko mesec dana. Procedura je drugačija za poslovne vize, ili vize za posetu rodbini.
Datum unosa: 16. 1. 2019
Dokumenta: Državljanima Srbije potreebna je viza za Alžir, koja se može pribaviti u Ambasadi Republike Alžir u Beogradu. - uverenje o zaposlenju ili studiranju, - pozivno pismo, - kupljena avionska karta, ne mora iz Beograda - dve fotografije, - popunjen formular koji možete preuzeti sa sledeće adrese: http://www.ambalgserbia.rs/documents/download/visa_application.pdf
Datum unosa: 15. 1. 2019
Dokumenta: - uverenje o zaposlenju ili studiranju, - pozivno pismo, - kupljena avionska karta, ne mora iz Beograda - dve fotografije, - popunjen formular koji možete preuzeti sa sledeće adrese: http://www.ambalgserbia.rs/documents/download/visa_application.pdf
Adresa: Ambasada Alžira, Maglajska 26b, Beograd, telefon +381 (0)11 367-12-11/ 367-12-13, radno vreme ponedeljak-petak 9-15h, http://www.ambalgserbia.rs/
Datum unosa: 18. 2. 2016
Trošak: 3570 RSD (novac se predaje prilikom podnošenja dokumanata, ali je izgleda moguće platiti i po dobijanju odobrenja)
Napomena: Ukoliko imate pozivno pismo iz Alžira, viza se dobija za 2 do 7 dana. U suprotnom, odobrenje za vizu se čeka oko mesec dana. Procedura je drugačija za poslovne vize, ili vize za posetu rodbini.
Datum unosa: 13. 9. 2014
Dokumenta: - uverenje o zaposlenju ili studiranju, - pozivno pismo ili rezervacija smeštaja, - rezervacija avionske karte, - dve fotografije, - popunjen formular koji možete preuzeti sa sledeće adrese: http://www.ambalgserbia.rs/documents/download/visa_application.pdf

Molimo vas da vodite računa o gramatici i koristite dijakritike (š umesto sh i sl.)

Datum unosa: 16. 1. 2019
Dokumenta: 1. Dokumentacija potrebna za sve vrste viza : · Obrazac zahtjeva za vizu, kompjuterski ispunjen u dva primjerka ; · Putovnica (i preslika putovnice) koja vrijedi više od šest (06) mjeseci nakon datuma predaje zahtjeva za vizu ; · (02) Dvije novije i istovjetne fotografije formata 3,5 x 4,5 ; · Potvrda o prebivalištu za strance koji žive u Hrvatskoj ; · Putno osiguranje (original i preslika) koje pokriva nesreće i repatrijaciju. 2. Ovisno o vrsti vize, priložiti sljedeću dokumentaciju : Službena viza, viza iz kurtoazije : · Službena ili posebna putovnica, ili obična vrijedeća putovnica ; · Diplomatska nota. Novinarska viza : · Poseban obrazac zahtjeva za novinarsku vizu, u tri (03) primjerka, pravilno ispunjen i potpisan ; · Dopis (pismo) od medija poslodavca ; · Preslika press iskaznice ; · Eventualno pozivno pismo alžirskog partnera. Obiteljska viza : · Dokument koji dokazuje srodstvo podnositelja zahtjeva za vizu s osobom ili obitelji kod koje bi isti trebao biti smješten. Poslovna viza : · Zahtjev za vizu (original) od lokalne tvrtke u kojem se precizira svrha putovanja u Alžir ; · Pozivno pismo (original) ili potvrda od alžirskog partnera ili ustanove pozivatelja ; (pozivno pismo mora biti naslovljeno na tražitelja/e vize ili tvrtku s popisom pozvanih osoba, s jasno navedenim ciljem putovanja/posjete i funkcijom tražitelja vize te preciziranim zatraženim periodom boravka u Alžiru) · Preslika povratne avionske karte. Turistička viza : · Potvrda o osiguranom smještaju ovjerena u općini ili policiji u Alžiru; · Ili potvrda putničke agencije, ako se radi o grupnom putovanju ; · Ili potvrđena rezervacija hotelskog smještaja ; · Preslika povratne avionske karte. Viza za studij : · Potvrda o upisu u javnu ili privatnu obrazovnu ustanovu odobrenom od države. Radna viza : · Privremena radna dozvola izdana od nadležnih službi zaduženih za zapošljavanje ; · Potvrda izdana od istih službi kojom se poslodavac obvezuje da će preuzeti odgovornost za repatrijaciju radnika odmah nakon završetka radnog odnosa. Viza za privremeni rad : · Preslika ugovora o radu čije trajanje ne smije biti duže od tri mjeseca ; · Privremena radna dozvola izdana od nadležnih službi ; · Viza za privremeni rad može se izdati i strancu koji je sklopio ugovor o pružanju usluga ili podrške. Kulturalna viza : · Preslika pozivnice za sve vrste seminara ili kulturna, znanstvena ili sportska događanja ; · Potvrda o osiguranim sredstvima za uzdržavanje tijekom boravka u Alžiru. Tranzitna viza : · Putovnica koja vrijedi više od 6 mjeseci i u skladu je s rokom valjanosti vize za zemlju krajnjeg odredišta ; · Potvrda o osiguranim sredstvima za uzdržavanje tijekom tranzita.
Napomena: · Nepotpuni zahtjevi se ne prihvaćaju ; · Sastavni dijelovi zahtjeva moraju biti dostavljeni u izvornoj verziji (original) ; · Rok za izdavanje vize je 21 dan od datuma predaje zahtjeva ; · Zahtjev za vizu predaje podnositelj osobno ; · Preuzeti vizu može podnositelj ili druga osoba uz punomoć ovjerenu kod javnog bilježnika. SAVJET ZA PUTOVANJE: Zbog aktualne situacije u Alžiru i mogućnosti terorističkih napada savjetujemo otkazivanje svih putovanja na jug Alžira (južno od 30. paralele), kao i u područja u blizini granice s Malijem, Nigerom, Mauritanijom i Libijom (odnosi se na wilaye-županije Illizi, Tamanrasset, Djanet i Tindouf). Ne preporučuje se odlazak u wilaye-županije Tizi-Ouzou, Boumerdes, Bouira, Jijel, Bejaïa, Blida i Medea, kao i sva gorska područja. Potreban je povećan oprez u seoskim područjima i u periferijama većih gradova. Veleposlanstvo preporučuje da prije puta u Alžir iz sigurnosnih razloga građani obavijeste e-mailom hrvatsko veleposlanstvo u Alžiru (croemb.algeria@mvep.hr) s osnovnim podacima o sebi i putovanju.
Datum unosa: 15. 1. 2019
Dokumenta: Viza za Alžir neophodna je za državljane Republike Hrvatske.
Trošak: -
Adresa: Bosanska 26, Zagreb Tel: +385 1 37 80 333 Fax: +385 1 37 80 344
Napomena: SAVJET ZA PUTOVANJE: Zbog aktualne situacije u Alžiru i mogućnosti terorističkih napada savjetujemo otkazivanje svih putovanja na jug Alžira (južno od 30. paralele), kao i u područja u blizini granice s Malijem, Nigerom, Mauritanijom i Libijom (odnosi se na wilaye-županije Illizi, Tamanrasset, Djanet i Tindouf). Ne preporučuje se odlazak u wilaye-županije Tizi-Ouzou, Boumerdes, Bouira, Jijel, Bejaïa, Blida i Medea, kao i sva gorska područja. Potreban je povećan oprez u seoskim područjima i u periferijama većih gradova. Veleposlanstvo preporučuje da prije puta u Alžir iz sigurnosnih razloga građani obavijeste e-mailom hrvatsko veleposlanstvo u Alžiru (croemb.algeria@mvep.hr) s osnovnim podacima o sebi i putovanju.
Datum unosa: 18. 2. 2016
Dokumenta: -
Datum unosa: 13. 9. 2014
Napomena: SAVJET ZA PUTOVANJE: Zbog aktualne situacije u Alžiru i mogućnosti terorističkih napada savjetujemootkazivanje svih putovanja na jug Alžira (južno od 30. paralele), kao i u područja u blizini granice s Malijem, Nigerom, Mauritanijom i Libijom (odnosi se na wilaye-županije Illizi, Tamanrasset, Djanet i Tindouf). Ne preporučuje se odlazak u wilaye-županije Tizi-Ouzou, Boumerdes, Bouira, Jijel, Bejaïa, Blida i Medea, kao i sva gorska područja. Potreban je povećan oprez u seoskim područjima i u periferijama većih gradova. Veleposlanstvo preporučuje da prije puta u Alžir iz sigurnosnih razloga građani obavijeste e-mailom hrvatsko veleposlanstvo u Alžiru (croemb.algeria@mvep.hr) s osnovnim podacima o sebi i putovanju.
Datum unosa: 18. 7. 2014
Napomena: -

Molimo vas da vodite računa o gramatici i koristite dijakritike (š umesto sh i sl.)

Datum unosa: 16. 1. 2019
Dokumenta: Državljanima Bosne i Hercegovine potrebna je viza za putovanje u Narodnu Demokratsku Republiku Alžir. Za izdavanje viza za Alžir za građane BiH nadležna je ambasada Alžira u Rimu.
Napomena: Savjet za putovanje: Prilikom ulaska u zemlju obavezno je promijeniti 150 eura u alžirske dinare. Za veću količnu promjenjenog novca potrebno je imati potvrdu o zamjeni. Prilikom izlaska iz zemlje u slučaju posjedovanja preostalog alžirskog novca, dinare možete promjeniti na granici. Sigirnosni uslovi: Ministarstvo vanjskih poslova BiH, cijeneći sigurnosne i opće prilike, u cilju sigurnosti naših građana, preporučuje svim građanima Bosne i Hercegovine da izbjegavaju putovanje. U koliko dođe do promjena sigurnosnih prilika Ministarstvo vanjskih poslova će blagovremeno, na odgovarajući način, obavijestiti građane BiH. Sanitarni uslovi: Na nezavidnom nivou. Bilo je čak slučajeva epidemije kuge i kolere. Bolnice na evopskom nivou su u gradu Alžiru : Vojna bolnica Ain Nadja i Policijska bolnica /DGSN/. U apotekama se mogu naći uobičejni lijekovi. Kazne za posjedovanje droga: od 2-10 godina zatvora uz novčanu kaznu od 5000 -10 000 alžirskih dinara. Za prodaju droga: kazna je od 10 do 20 godina zatvora uz novčanu kaznu od 5 000 do 10 000 alžirskih dinara. Za konzumiranje droga: od 2 mjeseca do godinu dana zatvora uz novčanu kaznu od 400 do 5000 alžirskih dinara.
Datum unosa: 15. 1. 2019
Dokumenta: Državljanima Narodne Demokratske Republike Alžir nosiocima službenih i običnih putnih isprava prilikom ulaska, izlaska ili prelaska preko teritorije Bosne i Hercegovine potrebna je viza. Za izdavanje viza za Alžir za građane BiH nadležna je ambasada Alžira u Rimu.
Adresa: Via Bartolomeo Eustachio, 12 00161 Rome Italy Tel:+ (390 6) 442 025 33, + (390 6) 442 025 46 Konzulat: + (390 6) 808 41 41
Datum unosa: 15. 1. 2019
Dokumenta: -
Napomena: -

Molimo vas da vodite računa o gramatici i koristite dijakritike (š umesto sh i sl.)

Datum unosa: 16. 1. 2019
Adresa: Ambasada Alžira u Beogradu: Adresa: Maglajska 26b., Beograd Tel: + 381 11 3671 211 E-mail: ambalgerie-serbie@eunet.rs
Napomena: Prilikom ulaska u zemlju obavezno je promijeniti 150 eura u alžirske dinare. Za veću količnu promjenjenog novca potrebno je imati potvrdu o zamjeni. Prilikom izlaska iz zemlje u slučaju posjedovanja preostalog alžirskog novca, dinare možete promjeniti na granici.
Datum unosa: 16. 1. 2019
Dokumenta: Državljani Crne Gore moraju posjedovati vizu na sve vrste putnih isprava. Za izdavanje vize nadležna je Ambasada Alžira u Beogradu: http://www.ambalgserbia.rs/
Trošak: -
Trajanje: -
Datum unosa: 15. 1. 2019
Adresa: -
Napomena: Ambasada Alžira u Beogradu: Adresa: Maglajska 26b., Beograd Tel: + 381 11 3671 211 E-mail: ambalgerie-serbie@eunet.rs
Datum unosa: 15. 1. 2019
Dokumenta: -
Napomena: Državljani Crne Gore moraju posjedovati vizu na sve vrste putnih isprava. Za izdavanje vize nadležna je Ambasada Alžira u Beogradu. Adresa: Maglajska 26b., Beograd Tel: + 381 11 3671 211 E-mail: ambalgerie-serbie@eunet.rs
Datum unosa: 22. 5. 2014
Napomena: -