Zakon o putnim ispravama ne predviđa mogućnost upisivanja deteta u biometrijski pasoš roditelja, tako da sva maloletna lica za putovanje u inostranstvo moraju imati važeći pasoš.

Procedura pripreme maloletnih lica za putovanje ukoliko:

- deca putuju sama u inostranstvo potrebno je da uz pasoš imaju i saglasnost oba roditelja (staratelja) za putovanje u inostranstvo. Formular za saglasnost roditelja overava se u opštini (ili sudu).

- deca razvedenih roditelja potrebno je da imaju saglasnost roditelja-staratelja, kao i pisanu i overenu (u sudu ili opštini) saglasnost drugog roditelja. U slučaju da je drugi roditelj nedostupan ili sprečen da da saglasnost, potrebno je konsultovati nadležni Centar za socijalni rad od koga dobijaju potrebni dokument.

Mlađa maloletna lica (lica koja su navršila 14, a nisu navršila 16 godina života) u inostranstvo obavezno putuju sa pratiocem koji ima ovlašćenje i saglasnost roditelja, ako roditelji ne putuju sa njima.

 ---

Za pitanja i diskusiju, posetite forum