Drugi prte za sobom teške kovčege
i sanduke; ali moja je prtljaga
lakša od paunova perca i sunčane
zrake. Ja nemam ni zlata ni
srebra, ni pokućstva ni posuđa
ni rublja u pletenim košarama
ili izrezanim škrinjama.
Ali moj je Bol, taj mjehur
od sapunice, tako gust i težak da
nema tezulje na kojoj bih ga 
mogao vagati. Ali moj je Očaj
tako masivan da bi mogao
potopiti najčvršću lađu; pa
opet valja putovati.

Fotografija je zaštićena licencom Creative Commons.