Followers 0

kosovo

206 posts in this topic

A da li neko zna gde moze da se nadje smestaj u Strpcima (jeftini hotel) ili nekoga ko bi mogao da prime dvojicu Poljaka ove nedelje (cetvrtak-subota)?

artur

Share this post


Link to post
Share on other sites

Evo i ja da se upisem...

Bio sam pre dva meseca dragim mi kolima sa Srpskim tablicama do Prištine i praktično kroz ceo Albanski deo bez i jednog mrkog pogleda.

Share this post


Link to post
Share on other sites

novembar 2007.

Re­por­ter "Alo!" 48 sa­ti u go­sti­ma kod al­ban­ske po­ro­di­ce u Prišti­ni

Ismail na­vi­ja za Par­ti­zan

Pr­va stvar ko­ju vi­di­te ka­da usred noći kroči­te u pre­sto­ni­cu "sve­te srp­ske ze­mlje" Prišti­nu, je - Kip slo­bo­de. Ogro­man, osve­tljen, na kro­vu ho­te­la "Vik­to­ri", na­vo­di da na tre­nu­tak po­mi­sli­te da ste u Nju­jor­ku.

Iz ra­znih raz­lo­ga će­te se u Prišti­ni oseća­ti kao u Am­ster­da­mu, Ame­ri­ci, Al­ba­ni­ji, pa čak i u Mo­na­ku, ali, ne po­sto­ji ništa što će vas na­ve­sti da po­mi­sli­te da ste u Sr­bi­ji. Po­ziv­ni broj mo­bil­nog ope­ra­te­ra na Ko­so­vu je isti kao i kneže­vi­ne Mo­na­ko (+377). Plaća­te u evri­ma, kao da ste u EU, a pr­lja­vo je kao da ste u Ka­i­ru. Osim na zgra­da­ma ad­mi­ni­stra­ci­je, ne­ma nat­pi­sa na srp­skom. Ret­ki su i oni na en­gle­skom, osim na­zi­va po­pu­lar­nih ame­rič­kih ško­la u Prišti­ni. Sve osta­lo je na al­ban­skom. Ume­sto ru­skog, može­te da po­pi­je­te ame­rič­ki čaj, a na­sred uli­ce ili ka­fića uz mi­ni­mal­nu dis­kre­ci­ju može­te da po­puši­te džo­int, čak i pre­ko da­na.

Pr­va stvar ko­ju vi­di­te ka­da oko de­set pre pod­ne ba­ne­te u kuću pro­seč­ne al­ban­ske po­ro­di­ce su ura­mlje­ne fo­to­gra­fi­je dva si­na ko­ji ra­de u Ne­mač­koj i Aja So­fi­je, že­na ko­ja se kla­nja, pla­stič­no cveće, tri­na­e­sto­go­dišnjak ko­ji krišom puši u dru­goj so­bi i u pro­se­ku još tro­je mu­sa­ve de­ce.

- Po­maže Bog - neoče­ki­va­no po­zdra­vlja gla­va po­ro­di­ce Č. ko­ja je u Prišti­ni ugo­sti­la re­por­te­ra "Alo!" i nje­nog pri­ja­te­lja, Fran­cu­za iz Pa­ri­za. Še­zde­set­pe­to­go­dišnjak, sa keče­tom na gla­vi, ra­dio je u Be­o­gra­du, pa raz­u­me i go­vo­ri srp­ski. Mlađi sin, Ismail (20), od­ga­jan je kao da ne ži­vi u Sr­bi­ji. Kaže da, kao i veći­na nje­go­vih vršnja­ka, "naža­lost ne zna srp­ski", iz­u­zev ne­ko­li­ko reči, među ko­ji­ma je "žur­ka". Maj­ka je srp­ski za­bo­ra­vi­la, ali se osme­hu­je dok ku­va tur­sku ka­fu. Je­dan od sta­ri­jih si­no­va u znak po­zdra­va po­ka­zu­je tri pr­sta.

- Ka­ko se oseća­te što vam je Srp­ki­nja gost u kući? Da li ste već ima­li go­ste iz Sr­bi­je? Je l' ima­mo ne­ke te­me za ras­pra­vu - pi­tam svo­je do­maći­ne.

Sta­ri­ji sin od­go­va­ra:

"Ako na­vi­jaš za Zve­zdu, e, on­da ima­mo! Ja sam 'gro­bar'!"

Ismail je, inače, član "Ho­spi­ta­li­ti klu­ba", ne­pro­fit­ne or­ga­ni­za­ci­je u ko­ju se učla­nju­ju lju­di do­bre vo­lje ši­rom sve­ta, sprem­ni da ugo­ste put­ni­ke iz ra­znih ze­ma­lja, ali i da sa­mi bu­du go­sti. Do­sad je imao ne­ko­li­ko go­sti­ju, ali ni­ka­da iz Sr­bi­je, ni­ti je on bio u Be­o­gra­du.

- Čuo sam sve naj­lepše o Be­o­gra­du. Da su de­voj­ke le­pe i žur­ke do­bre. Vo­leo bih da dođem, i na­dam se da ću usko­ro - kaže Ismail i bu­kval­no nas iz­vlači iz kuće da nas upo­zna sa društvom i od­ve­de na bu­rek i će­va­pe.

Na prištin­skim uli­ca­ma pro­da­je se sve - od peče­nog ke­ste­nja do mo­bil­nih te­le­fo­na. Ži­vi se di­vlje, na zgra­da­ma ne­ma bro­je­va, a na uli­ca­ma as­fal­ta. U je­ku su re­strik­ci­je i stru­je i vo­de. Tri­de­se­tak Al­ba­na­ca ko­je smo upo­zna­li složno je u jed­nom - sve će od­jed­nom kre­nu­ti na­bo­lje ka­da do­bi­ju ne­za­vi­snost. Ipak, pred ovim mla­dim lju­di­ma ne mo­ra­te da se pra­vi­te En­glez. Pričaće sa va­ma nor­mal­no, na ko­jem god je­zi­ku je po­treb­no, pa čak i na srp­skom, uko­li­ko ga zna­ju.

Pre­skačući ba­re i bla­to, stiže­mo do bi­bli­o­te­ke sa  be­lim ku­po­la­ma ko­je sim­bo­li­zu­ju al­ban­ske ka­pi­ce. Od­mah po­red je srp­ska pra­vo­slav­na cr­kva, do­po­la ob­no­vlje­na i pu­sta. Pi­ta­mo Se­mi­ja šta mi­sli o to­me što je ta cr­kva u cen­tru Prišti­ne.

- Ne­mam ništa pro­tiv, to je do­bro za našu kul­tu­ru. Među­tim, ako ni­ko ne ide u nju, on­da bo­lje da se sruši, pa da se tu sa­zi­da nešto ko­ri­sni­je - kaže naš do­maćin, do­da­jući da su Al­ban­ci na Ko­so­vu ve­o­ma to­le­rant­ni, "čak ima­ju i TV pro­gram na srp­skom je­zi­ku". (!!)

U cen­tru, kod ho­te­la "Grand", na­leće­mo na dvo­je za­lu­ta­lih tu­ri­sta iz Bri­ta­ni­je, sa ran­ci­ma i "Lo­nely Pla­net" vo­dičem za Bal­kan. Pri­la­zi­mo da im po­mog­ne­mo.

- Div­no, hva­la vam, kaže En­gle­ski­nja i otva­ra svoj vo­dič ka­ko bi­smo joj po­ka­za­li ku­da da ide. U knji­zi raz­gled­ni­ca "Po­zdrav iz Bu­gar­ske".

- Pod je­dan, ni­si u Bu­gar­skoj - po­kuša­vam da se naša­lim, po­ka­zu­jući na raz­gled­ni­cu.

- Znam, znam - sme­je se Bri­tan­ka - Sr­bi­ja, right?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Поздрав свима.Ево и мене да преенсем своја искустав са путовања по Косову и Метохији.Ја сам обишао.Хочу,Ораховац,Призрен,Ново Брдо.Витину.....

Фотографије са путовања можете наћи овде Сада планирам да направим и неке видео снимке које би поставио..

Да не би ја писао напамет шта и како је тамо боље ме ви питајте ако вас нешто интересује... :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Imam jedno pitanje.

Znam da je bilo priče na forumu o organizaciji putovanja na Kosovo i Metohiju preko nekih studentskih organizacija iz Beograda, ali me interesuje da li neko zna za neku takvu varijantu iz Niša?  Ovi iz Beograda idu dolinom Ibra i to mi ne odgovara jer traže da budem recimo u Kraljevu u pola noći i platim punu cenu kao od Beograda i nazad.

Hvala unapred!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bio sam ja na Kosovu planinarskim putem.

Najpre krajem 2007, a onda i prošle godine.

Nema tamo opasnosti, sem u nekim manjim metohijskim mestima (tipa Dečani, gde je svaka porodica izgubila nekoga).

Ja sam se tu pretvarao kako sam muslimanske veroispovesti (jer, pre nego što smo ih pitali da nas prevezu do Peći, prvo pitanje im je bilo onako iskeženih zuba: Jeste li vi Srbišt?), što se pokazalo kao vrlo pametno.

E sad, u Prištini i Peći (veliki gradovi gde sam bio) niko ne sme da vas dira. Niti vas iko provocira. Mi smo pričali normalno, skakali po gradovima, slikali se, jeli u roštilj-radnjama, pričali svuda na srpskom, ljudi normalno pričaju sa nama, zezaju se.

Što se prevoza iz Niša tiče, ja znam da Raška prevoz vozi svakog dana oko pola 12 (proveri u Nišekspresu) za Kosovsku Mitrovicu. Cenu ne znam, ni tačno kada polazi. Za sve info pitati NIŠKRŠPRES.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hvala druže Talese :)  Ništa bez roštilja  :mah:

Share this post


Link to post
Share on other sites

:eat:

Roštilj konza, vaistinu konza!  ;D

Ma, samo opušteno na Kosovo.

Zaboravih da ti kažem da će možda na prelasku Ibra u K.Mitrovici da ti prave problem. Tako su mom drugaru prošle godine. Ali, samo opušteno, istrpi to malo i tu si.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Da li neko ima da preporuči neki jeftin smeštaj u Prištini? Hvala.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cao ljudi

Evo i ja sam se zainteresivao za setnju kroz Srbiju,pa nasao ovaj odlican forum.

Ja sam albanac iz Kosovske Mitrovice zivim u juzni deo,ali nije mi problemn niti ikad imao da idem i na srpski severni dio.

Nek bude ova prva moja posta ovde.

Ako nekome treba pomoc ili prenociti u Kosovskoj Mitrovici,ja sam na rapolaganju...

Pozz svima......

Share this post


Link to post
Share on other sites

Behar, dobrodošao na forum i hvala na ponudi za pomoć u Kosovskoj Mitrovici. Uživaj. :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Zdravo Behare i dobrodosao na forum! Nadam se da ces naci dosta informacija koje ti mogu pomoci oko organizacije nekog tvog buduceg puta. Takodje, hvala ti i sto si nam dao do znanja da mozemo na tebe racunati ako se zaputimo ka Mitrovici.

Interesuju me dve stvari, pa da te priupitam.

Da li se bez problema moze preci onaj cuveni most, kada se ide iz severnog u juzni deo (ili obratno)? Mislim na onaj most koji se uvek pojavljuje u vestima, na kome su stalno neki vojnici i delimicno bodljikava zica. Ili se koriste drugi prelazi u gradu?

Takodje, sa kojim dokumentima Albanci sa Kosova ulaze u centralni deo Srbije? Ranije sam citao da je bez problema moglo da se putuje sa UNMIK-ovim papirima, ali da su sada problem dokumenti koje izdaje kosovska vlast.

Hvala da odgovorima!!!

p.s. Hajde kada sam poceo da pitam, jos samo nesto. Koliko se putuje nekim busom ili minibusom od Kosovske Mitrovice do Pristine i koliko iznosi cena karte? Takodje, da li su polasci cesti?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Zdravo Behare i dobrodosao na forum! Nadam se da ces naci dosta informacija koje ti mogu pomoci oko organizacije nekog tvog buduceg puta. Takodje, hvala ti i sto si nam dao do znanja da mozemo na tebe racunati ako se zaputimo ka Mitrovici.

Interesuju me dve stvari, pa da te priupitam.

Da li se bez problema moze preci onaj cuveni most, kada se ide iz severnog u juzni deo (ili obratno)? Mislim na onaj most koji se uvek pojavljuje u vestima, na kome su stalno neki vojnici i delimicno bodljikava zica. Ili se koriste drugi prelazi u gradu?

Takodje, sa kojim dokumentima Albanci sa Kosova ulaze u centralni deo Srbije? Ranije sam citao da je bez problema moglo da se putuje sa UNMIK-ovim papirima, ali da su sada problem dokumenti koje izdaje kosovska vlast.

Hvala da odgovorima!!!

p.s. Hajde kada sam poceo da pitam, jos samo nesto. Koliko se putuje nekim busom ili minibusom od Kosovske Mitrovice do Pristine i koliko iznosi cena karte? Takodje, da li su polasci cesti?

Prvo da se zahvalim svima na gostoprimstvo.

Vase pitanje "Da li se bez problema moze preci onaj cuveni most",sigurno mislite ne glavni most.To o vojnicima i zica to je proslost,sada mozete da vidite samo po 2 ili 3 policajca radi reda tu (osim kad budu neki protesti).Ako mislis preci peske niko te nece nista pitati ili traziti neke dokumente i to ti je najbolji prelaz sa severnog dela ka juzni deo,odmah kad predjes most (50m na levoj strani) tu ti je UN-mik (bivsa zgrada JUGOBANKE),pa policijska stanica(bivsa zgrada bioskop Tesla),glavna posta.Na desnoj strani je zgrada opstine .Odatle ti je 2-3 minuta (samo pravo) stici do autobusa ili kombi za Pristinu,(to ti je,gde je bila pijaca videces xhamiju "xhamija e zallit",predjes na tu stranu,do xhamije je skola e tu pored skole je autobuska stanica,videces puno taksi i kombi koji idu na razlicita mesta,pa zato se prvo raspitaj koji idu za Pristinu

Ima i drugi prelaz,drugi most kod "bosnjacke mahale".Od tehnice skole (tehnicki fakultet,severni deo),krenes prema zeleznickoj stanici (juzni deo,500-700 m udaljeno od tehnicke skole).Pre zeleznicke stanice odmah kad predjes most kod bosnjacke  na levoj strani je benzinska pumpa ,i tu stoji policijska patrola koji kontrolisu samo vozila to zbog robe (prehrambene) i gorivo koji albanici kupuju na severni deo,pesake ne kontrolisu.

Ali ako hoces za Pristinu sa autobusom ili kombi onda ti je najbolje glavni most.

Autobus imas svakih pola sata,od 6:30 ujutro pa do 19:15,osim nedeljom je redje.

Put od K.Mitrovice za Pristinu sa autobusem traje 50 min-60 min i kosta 1.50 eura,ali to ne bih ti preporucio jel bus se zaustavlja svakih 2 ili 3 minuta i ulazi kroz Vucitern,ovo ti kazem zato sto put duze traje.

Kombi-minibus imas koliko hoces (dok se napuni,zavisi nekad se ceka 5 minuta nekad traje do ploa sata) od 6 ujutro pa do 19:00-19:30 isto kosta 1.50 eura do Pristine,put traje oko 40 minuta,i kombi-minibus idu direktno do Pristine.

-"Sa kojim dokumentima Albanci sa Kosova ulaze u centralni deo Srbije?".To nije nikakav problem,iz mog iskustva ti pricam.Idem peske kroz glavni most do "Trga Sumadije"(severni deo),kod "Poleta" tu je autobus za Kraljevo,Beograd i tkd.Sada vecina koji putuju ka Serbiji sigurno imaju i potrebna dokumenta,vecina od albanaca koji putuju ka Srbiju imaju srpske licne karte (isto kao i ja,naravno te licne karte dobijemo od Opstine K.Mitrovice-Repulike Srbije,koja se nalazi na severni deo,u bosnjacku mahalu).

U "granicu" ako se moze tako zvati jel uopce to nije granica kod Leska,sad zadnjih dva puta sto sam isao za Kraljevo niko me nije nista pitao niti trazio licnu kartu.Ima i TAXI (srbi) koji te voze bez ikakvih problema ka Srbiji ali bez dokumenta oni to iskoriste pa se mora placati malo vise.

-"Ranije sam citao da je bez problema moglo da se putuje sa UNMIK-ovim papirima".Ne to nije istina nikad se nije moglo putovati ka Srbiju sa tim dokumentama,jel se dobro zna da drzava nije priznala nikakve UN dokumente.

Evo ja na ukratko malo objasnio.

Ako neko treba ili hoce da ide za Pristinu ili bilo koji drugi grad ne jugu,ja cu da pomognem i ako treba zajdno cemo do zeljenog mesta.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Behar, najlepse hvala za sve informacije. Bas si bio opsiran i detaljan - svaka cast! Ja se licno nadam da cu relativno brzo u tvoje krajeve pa se svakako vidimo.

Veliki pozdrav!!! 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Behar jedno pitanje...bio sam sad za vikend u Skoplju i hteo sam u povratku u Djavolju varos i bilo je blize preko Kosova ali se ipak nisam usudio zbog BG tablica na kolima pa sam isao okolo. Kakva je situacija za one koji dolaze kolima? Kakav je put kroz kosovo?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Одговорићу ти ја уместо Бехара - БГ таблице нису више проблем на свим већим путевима, већи је проблем имати КМ или КВ таблице.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Behar jedno pitanje...bio sam sad za vikend u Skoplju i hteo sam u povratku u Djavolju varos i bilo je blize preko Kosova ali se ipak nisam usudio zbog BG tablica na kolima pa sam isao okolo. Kakva je situacija za one koji dolaze kolima? Kakav je put kroz kosovo?

Zdravo

To sto imas BG tablice nije nikakav problem i nece biti problema,kazem to ako putujes kroz centralno Kosovo,a ako budem iskren ako putujes preko Srbice (Drenica) tamo ti nije sigurno sa srpskim tablicama,mada nisam cuo da se nesto desilo,sigurno i zbog toga sto ne putuje niko sa srpskim tablicama tamo.

Vidi sad ti si hteo od Skoplja pa do Djavoli Varos preko Kosova,sigurno preko granice Elez Han (novo ime posle 1999,staro General Jankovic),za Pristinu,pa od Pristine magistrala Pristina-K.Mitrovica do raskrsnice Milosevo,uzimas smer (desno iz Pristine) za Podujevo-Merdare (granica)-Nis.

Imas sve to dobro napisano na tablama-putokaz,svi putokazi su i na sprskom.

Kao sto rekoh kroz centralno Kosovo nema nikakvih problema.

Putevi su uglavnom dobri u celoj teritorij,ove godine najvise novaca je ulozeno u izgradnji puteva.Ukoliko niste bili zadnjih godina u Pristini  necete prepoznati puteve u ulasku i izlasku Pristine.

Cesto puta kad idem i vracam se iz Pristine,desi se da vidim kola sa tablicama Srbije,makar i stare tablice Kosova (PR-Pristina,KM-K.Mitrovica) koji voze srbi sigurno,desilo se da nas policija zaustavila a pored nas bio auto sa srpske tablice i njih nije ih zaustavila ,sigurno imaju neku naredbu  od UN-mika ili tako nesto,retko se moze videti zaustavljen auto od policije sa srpskim tablicama,osim kamiona koje kontroliraju zbog izbegavanja carine koji dolaze sa seveni deo.

Sigurnost-Na putevima ima mnogo policiskih patrola,a najvise na magistrali Pristina-K.Mitrovica-Bograd,pa cuvajte se i radara.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Followers 0